"Eskimeyen kitaplar"

Turgut Cansever

1920’de An­tal­ya’da doğ­du. 1946’da İs­tan­bul Devlet Gü­zel Sa­nat­lar Aka­de­mi­si Yük­sek Mi­mar­lık Bö­lü­mü’nü bi­tir­di. 1947’de Maruf Önal ile ilk mimarlık bürosunu kurdu. 1949’da İs­tan­bul Üniversitesi Ede­bi­yat Fa­kül­te­si Sa­nat Ta­ri­hi Bö­lü­mü’nde “Türk Sütun Başlıkları” isimli teziyle dok­to­ra­sı­nı ta­mam­la­dı. 1950-51’de İs­tan­bul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde öğ­re­tim üye­li­ği yap­tı. 1957’de İs­tan­bul Be­le­di­ye­si’nin plan­la­ma ça­lış­ma­la­rı­nı yü­rüt­tü. 1960’ta “Bugünün Mimarlık Meseleleri” başlıklı teziyle do­çent ol­du. Ay­nı yıl Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mi­mar­lık Fa­kü­te­si’nde iki ya­rı­yıl dip­lo­ma pro­je­si yö­ne­ti­ci­si ola­rak gö­rev yap­tı. 1959 ve 1960’ta ku­ru­lu­şun­da bu­lun­du­ğu Mar­ma­ra Böl­ge­si Plan­la­ma Teş­ki­la­tı baş­kan­lı­ğını, 1961’de İs­tan­bul Be­le­di­ye­si Plan­la­ma mü­dür­lü­ğünü yü­rüt­tü. 1974’te İmar ve İs­kân Ba­kan­lı­ğı’nda da­nış­man­lık, 1974-75’te İs­tan­bul Met­ro­pol Plan­la­ma Da­ire­si’nde baş­kan­lık yap­tı. 1974-77 yıl­la­rı ara­sın­da Av­ru­pa Kon­se­yi Türk De­le­gas­yo­nu üye­li­ğinde bu­lun­du. 1975-80 ara­sın­da İs­tan­bul Be­le­di­ye­si’nde, 1980’de An­ka­ra Be­le­di­ye­si’nde met­ro­pol plan­la­ma, ye­ni yer­leş­me­ler, kent mer­kez­le­ri ve ko­ru­ma so­run­la­rı gi­bi ko­nu­lar­da da­nış­man­lık gö­rev­le­ri üst­len­di. 1980’de Edir­ne Dev­let Mü­hen­dis­lik Mi­mar­lık Aka­de­mi­si (bu­gün­kü adıy­la Trak­ya Üni­ver­si­te­si) Mi­mar­lık Bö­lü­mü’nde bir ya­rı­yıl dip­lo­ma pro­je­si yö­net­ti. 1983’te Mek­ke Üni­ver­si­te­si’nde eği­tim prog­ra­mı­nı ha­zır­la­yan ku­ru­mun da­nış­ma­nı ola­rak ça­lış­tı, ay­nı yıl Ağa Han Mi­mar­lık Ödü­lü jü­ri üye­si se­çil­di. An­ka­ra’da­ki Türk Ta­rih Ku­ru­mu Bi­na­sı ve Bod­rum’da­ki Er­te­gün Evi ile 1980’de, De­mir Tu­rizm Komp­lek­si ile de 1992’de olmak üzere üç kez Ağa Han Mi­mar­lık Ödü­lü’ne la­yık gö­rül­me­si­nin ya­nı sı­ra, çe­şitli ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı ya­rış­ma­lar­da de­re­ce­ler al­dı. 2001’de “Yıkıcı Depremden Etkilenecek İstanbulluları Yeni Şehirlere Yerleştirme Projesi Ön Raporu”nu, 2003’te aynı projenin “Pilot Şehir Uygulama Raporu”nu yayınladı. 2005’te Kültür Bakanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne, 2007’de TBMM Üstün Hizmet Ödülü’ne, 2008’de Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görüldü. 22 Şubat 2009 Pazar günü İstanbul Çiftehavuzlar’daki evinde vefat etti.