"Eskimeyen kitaplar"

Mahmut Kaya

1945’te Tokat/Artova’da doğdu. 1955’te İstanbul’a gelerek memleketinde başladığı geleneksel eğitime burada devam etti. İlk ve ortaöğrenimini bu süreç içinde tamamladı ve 1972’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap-Fars Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’nden mezun oldu. 1977’de aynı fakültenin Felsefe Bölümü Türk-İslâm Felsefesi Tarihi Kürsüsü’nde asistan oldu ve aynı kürsüde 1973’te başladığı doktora programını 1979’da İslâm Kaynakları Işığında Aristoteles ve Felsefesi adlı çalışmasıyla tamamladı. 1983’te yardımcı doçent, 1986’da doçent, 1992 yılında profesör oldu. Emekli olduğu 2012 yılına kadar Türk-İslam Düşünce Tarihi Anabilim Dalı başkanlığı ve İslam Araştırmaları Merkezi müdürlüğünü sürdüren Kaya, Türkiye Diyanet Vakfı bünyesinde hazırlanan İslâm Ansiklopedisi’nde ilimler tarihi, İslâm düşüncesi ve ahlâk alanlarında ilim kurulu üyesi olarak görev yaptı ve bu alanlarda yüze yakın maddeye imza attı.

Eserleri:
İslâm Kaynakları Işığında Aristoteles ve Felsefesi, İstanbul 1983.
Kindî: Felsefî Risâleler, İstanbul 1994, 2002, 2014.
İslâm Filozoflarından Felsefe Metinleri, İstanbul 2013.
Gazzâlî: Filozofların Tutarsızlığı (Tehâfütü’l-felâsife), İstanbul 2005 (Hüseyin Sarıoğlu ile birlikte).
Felsefe ve Ölüm Ötesi (İbn Sînâ, Gazzâlî, İbn Rüşd, Fahreddin er-Râzî), İstanbul 2011.
Gazzâlî: Varlık, Bilgi, Hakikat (Mişkâtü’l-envâr), İstanbul 2016, 2020.
Gazzâlî: Kelâm ve Halk (İlcâmu’l-avâm an ilmi’l-kelâm & el-Kânûnu’l-küllî fi’t-te’vîl), İstanbul 2018 (M. Cüneyt Kaya ile birlikte).
İbn Rüşd: Felsefe, Din ve Te’vil (Faslu’l-makâl fî takrîr mâ beyne’ş-şerî‘a ve’l-hikme mine’l-ittisâl), İstanbul 2019.