"Eskimeyen kitaplar"

Müzik ve Felsefe

Klasik Dönem İslam Filozoflarının Müzik Felsefeleri

İslam felsefesi kapsamındaki bilimler içinde en çok ihmal edilenlerin başında müzik gelmektedir. İslam filozoflarının müzik hakkındaki görüşleri daha ziyade nazarî içeriğiyle dinî musiki uzmanları tarafından ele alınmış, bu filozofların müzik felsefelerine ilişkin ülkemizde maalesef kayda değer bir çalışma ortaya konulamamıştır. Elinizdeki çalışma, alandaki bu boşluğun doldurulmasına yönelik mütevazı bir katkı sunmak amacıyla Kindî, Fârâbî, İhvân-ı Safâ ve İbn Sînâ’nın eserlerini merkeze alarak klasik dönem İslam filozoflarının müzik felsefelerini konu, mesele ve yöntem açısından incelemekte, bunu yaparken, Antik Yunan’daki Pisagorcu ve Aristoksenosçu müzik felsefelerinin İslam dünyasındaki etkilerini irdeleyerek karşılaştırmalı bir analiz ortaya koymaktadır.Kitap Hakkında Yorum Yazın