"Eskimeyen kitaplar"

İsmail Cebeci

İs­tan­bul’da doğ­du. İs­tan­bul İmam Ha­tip Li­se­si’nden (1994) ve Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si İla­hi­yat Fa­kül­te­si’nden (1998) me­zun ol­du.

Ay­nı üni­ver­si­te­de “Ce­rî­de-i İl­miy­ye’de Yer Alan Fet­va­lar” baş­lık­lı yük­sek li­sans te­zi­ni ta­mam­la­dı (2001). ABD (1999-2000) ve Ür­dün’de (2004-2005) ala­nıy­la il­gi­li ça­lış­ma­lar yap­tı.

“Mo­dern İs­lâm İk­ti­sa­dı Li­te­ra­tü­rün­de Mu­ra­ba­ha Tar­tış­ma­la­rı” baş­lık­lı dok­to­ra te­zi­ni ta­mam­la­mak üze­re olan Ce­be­ci, ha­li­ha­zır­da Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si İla­hi­yat Fa­kül­te­si’nde Arap­ça ders­le­ri ver­mek­te­dir.