"Eskimeyen kitaplar"

Muhammed Mahzumî

Bey­rut âyâ­nın­dan­dır. Bey­rut ve Ka­hıre’de ye­tiş­ti ve Ka­hıre’de 1888’de er-Rıyâ­zu’l-Mıs­rıy­ye adın­da bir ga­ze­te çı­kar­dı. Ba­zı Av­ru­pa ül­ke­le­rıne yap­tı­ğı zıya­ret­ler­den son­ra İs­tan­bul’a yer­leş­ti. İs­tan­bul’da Mec­lis-i Ma­arif’e üye se­çil­di ve Mül­kıye’de ho­ca­lık yap­tı. İs­tan­bul’da II. Ab­dül­ha­mid dö­ne­min­de el-Be­yân (1893) ve Meş­ru­tıyet’in ila­nı­nı mü­te­akip el-Mü­sâ­vât (1908) adın­da kı­sa ömür­lü Arap­ça iki ga­ze­te çı­kar­dı. Af­ga­nî’nin son yıl­la­rı­nı ge­çir­dıği bu şe­hir­de onun ya­kı­nın­da bu­lun­du ve bu be­ra­ber­lığin ürü­nü ola­rak elıniz­de­ki kıtap­ta Af­ga­nî’nin ha­tı­ra­la­rı­nı der­le­di. Mah­zu­mî Pa­şa da­ha son­ra Bey­rut’a dön­dü ve ora­da ve­fat et­ti.