"Eskimeyen kitaplar"

Nicole Kançal Ferrari

1969 yı­lın­da İs­viç­re’nin Al­man böl­ge­sin­de doğ­du. Fen li­se­si­ni bi­tir­dik­ten son­ra Lau­san­ne (Lo­zan) Üni­ver­si­te­si’ne gir­di. Sa­nat Ta­ri­hi, Al­man Di­li ve Ede­bi­ya­tı ve Fran­sız­ca bö­lüm­le­rin­den 1994 yı­lın­da me­zun ol­du. Ay­nı se­ne İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si Sa­nat Ta­ri­hi Bö­lü­mü’nde Yük­sek Li­san­sa baş­la­dı. “Kı­rım Han­la­rı’nın İmar Fa­ali­ye­ti ve Me­zar Taş­la­rı” baş­lık­lı te­zi­ni 1998’de bi­tir­di. Ay­nı bö­lüm­de yap­tı­ğı “Bah­çe­sa­ray’da­ki Han­sa­ray’ın Yer­le­şim Dü­ze­ni ve Mi­ma­ri­si” ad­lı Dok­to­ra ça­lış­ma­sı Ara­lık 2004’te ka­bul edil­di. TDV İs­lâm An­sik­lo­pe­di­si’ne Kı­rım ile il­gi­li mad­de­le­ri yaz­mak­ta­dır. De­ği­şik ya­yın or­gan­la­rın­da Türk-İs­lâm sa­na­tı ile il­gi­li ma­ka­le­le­ri mev­cut­tur.