"Eskimeyen kitaplar"

Şeyhülislam Yenişehirli Abdullah Efendi

Doğum tarihi bilinmeyen Yenişehirli Abdullah Efendi ilk tahsilini Yenişehir’de yaptı. Tahsilini İstanbul’da tamamlayıp ruûs imtihanını kazanarak müderris oldu. Fıkıh ilmindeki kudreti ve çok zeki oluşu ilmiyede hızla yükselmesini sağladı. Süleymaniye Daru’l-hadisi müderrisliğine yükseldikten sonra mevleviyet rütbesi aldı ve 1117/1706’da Haleb, 1123/1711’de Bursa kadılığına getirildi. 1124/1712’de fetva emini, 1126/1714’de Mora seferinde ordu kadısı oldu. 1128/1716’da Anadolu kazaskerliğine getirilen Abdullah Efendi daha sonra Rumeli kazaskerliği payesini elde etti. 1130/1718’de Nevşehirli Damad İbrahim Paşa’nın teveccühüyle şeyhülislamlığa getirildi.

Yaklaşık oniki buçuk yıl gibi uzun bir süre şeyhülislamlık yapan Abdullah Efendi Patrona İsyanı esnasında 1143/1730’da azledilip Bozcaada’ya sürgüne gönderildi. 1145/1732’de hacca gitmesine izin verildi. Hac dönüşü bir müddet İstanbul dışındaki çiftliğinde ikamet ettikten sonra Kanlıca’daki yalısında ikametine müsaade edildi. 1156/1743’te vefat eden Abdullah Efendi Kanlıca’da İskender Paşa Camii haziresine defnedildi.


Yazarın Kitapları