"Eskimeyen kitaplar"

Selim Ali Selâm

1868’de Bey­rut’ta doğ­du. Bey­rut’un Sün­nî eş­ra­fı­na men­sup bir ai­le­nin ço­cu­ğu­dur. Dü­zen­li bir eği­tim ala­ma­yan Se­lim Ali Se­lâm, ba­ba­sı­nın ve­fa­tı üze­ri­ne iş ha­ya­tı­na atıl­mış­tır. Atıl­gan­lı­ğı ile ti­ca­rî ha­yat­ta siv­ri­le­rek Bey­rut’ta Ti­ca­ret Oda­sı üye­li­ği, Ti­ca­ret Mah­ke­me­sin­de tem­sil­ci­lik ve Zi­ra­at Ban­ka­sı baş­kan­lı­ğı gi­bi gö­rev­ler üst­len­miş­tir. Kül­tü­rel ve top­lum­sal fa­ali­yet­ler­le de il­gi­le­ne­rek Bey­rut’ta da­ha zi­ya­de eği­tim ala­nın­da fa­ali­yet gös­te­ren bir ha­yır ku­ru­mu olan Ce­mi‘iy­ye­tü’l-ma­kâ­sı­di’l-hay­riy­ye­ti’l-İs­lâ­miy­ye’de baş­kan­lık yap­mış­tır. 1908’de İkin­ci Meş­ru­ti­yet’in ila­nın­dan son­ra bir sü­re Bey­rut be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı ya­pan Se­lim Ali Se­lâm, Arap vi­la­yet­le­rin­de ıs­la­hat ya­pıl­ma­sı­na ta­raf­tar ola­rak 1913’te Pa­ris’te top­la­nan Bi­rin­ci Arap Kongre­si’ne ka­tıl­mış­tır. 1914-1918 ara­sın­da Bey­rut me­bu­su ola­rak Os­man­lı Mec­lis-i Me­bu­sa­nı’nda ye­ri­ni al­mış, Bey­rut’ta Os­man­lı yö­ne­ti­mi­nin or­ta­dan kalk­ma­sın­dan son­ra ku­ru­lan kı­sa ömür­lü Arap Hü­kü­me­ti’nde de et­ki­li ol­muş­tur. Da­ha son­ra böl­ge­nin Fran­sa man­da­sı al­tı­na gir­me­si üze­ri­ne, ve­fat ta­ri­hi olan 1938’e ka­dar Arap top­rak­la­rı­nın bir­li­ği yo­lun­da mü­ca­de­le et­miş­tir.