"Eskimeyen kitaplar"

İslam Siyaset Düşüncesinin Pseudo-Aristotelesçi Zemini

Sırru’l-Esrâr ve Nevâlî Tercümesi

Bir pseudo-Aristoteteles eseri olan Sırru’l-esrâr İslam siyaset düşüncesinin pek çok farklı ‎türüne kaynaklık etmiş tarih, tabakat ve âdâb gibi çok çeşitli türde eser üzerinde etkili olmuştur. ‎Yalnız İslam dünyası değil Batı’da da neredeyse bütün Avrupa dillerine çevrilmiş ve Mirror for ‎Prince türüne ilham vermiştir. Bu eser Osmanlı dönemi ilim sahasında da geniş bir yankı ‎uyandırmış, Osmanlı Türkçesine beş ayrı tercümesi yapılmıştır. Bu tercümelerden biri, XVI. ‎yüzyılda, şehzade hocası, âlim, edip ve şair Nasûh Nevâlî tarafından yapılmış olan Terceme-i ‎Nesâih-i Aristatâlîs’tir. Telif-tercüme olarak nitelendirilebilecek olan bu eser XVI. yüzyıl siyaset ‎düşüncesinin bir örneğini incelemek ve Osmanlı siyaset düşüncesi ve dönemin meselelerine dair ‎bir bakış açısı sunmak için olanak sağlamıştır. Kitabın üç bölümü Sırru’l-esrâr literatürüne ve ‎Nevâlî’nin tercümesi olan Terceme-i Nesâih-i Aristatâlîs’in siyaset düşüncesi açısından ‎incelenmesine ayrılırken, son kısımda bu eser Latin harflerine aktarılmıştır.‎Kitap Hakkında Yorum Yazın