"Eskimeyen kitaplar"

Osmanlı edebî metinlerinde teoriden pratiğe Belâgat

GİRİŞ
Ali Emre Özyıldırım Türkçe'nin belagati, belagatin Türkçesi

I: ESERLER
Kâzım Yetiş Türkçe'de belâgat kitaplarının çerçevesi
Osman Horata Klasik belâgatte söz estetiğinin temel ilkeleri
Sooyong Kim Bir süreklilik ve çevrilebilirlik poetikasına doğru: Ankaravf'nin Mifthâhu'l-Belâga adlı eseri
Ali Emre Özyıldırım Üsküdarlı Ahmed Âsım'ın matbû ve meçhul Ferîde Tercümesi Redîfe'si ve belâgat bağlamında medrese-Türkçe ilişkileri üzerine
Furkan Öztürk Ta'lîm-i Edebiyyât ekseninde seci ve buna ilişkin tartışmalar

II: TERİMLER
Berat Açıl İ'câzın tezahürü olarak mu'cize: Klasik Türk şiirinin estetik gayesi 
Derya Adalar Subaşı Arap dilinde dünden bugüne hakîkat-mecâz ilişkisi: tarihsel arka plan bağlamında mecaza dayalı edebi sanatlara ve günümüz dilbilimindeki izdüşümlerine bakış
Mücahit Kaçar-Bahadır Güneş Belâgat terimleri yerine kullanılan terimlere dâir 
Ayşe Yıldız Belâgat kitaplan ve mensur metinler ışığında Türk edebiyatında murassa seciye bakış
Mustafa Kılıç Türkçe belâgat kitaplarında terminoloji sorunu: tazmîn örneği

III: METİNLER
Benedek Peri On altıncı yüzyıl klasik Türk edebiyatında "merdâne" gazeller ve belâgat 
Benedek Peri "Merdāne" ghazals and rhetoric in 16th century Turkish classical poetry
Ahmet Tanyıldız Hakîkat ile mecâz arasında şiir kavramlannın anlam dünyasına tasavvufî bir katkı: Şerefüddîn Hüseyn-i Tebrizî'nin Reşfü'l-Elhâz'ı (tercüme-dizin)
Christiane Czygan Tercihler ve gözardı edilenler: Muhibbî Dîvânı'nın Hamburg Nüshası'ndaki belâgat hünerleri

Kaynakça

EK: Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları'na (2005-2019) dair -toplu dizin ve anılar-

 Kitap Hakkında Yorum Yazın