"Eskimeyen kitaplar"
Tükendi

Metin Neşri

Problemler, tespitler, öneriler

GİRİŞ

Ali Emre Özyıldırım Bir metni neşretme

 

I BİR PROBLEM OLARAK EDEBÎ METİN NEŞİRLERİ

Mehmet Arslan Metin neşrinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri

M. Fatih Köksal-Gıyasi Babaarslan Cumhuriyet döneminde Türkiye’de yapılan dîvân neşri çalışmaları üzerine bir değerlendirme

Ali Emre Özyıldırım Tarihî seyri içinde dîvân şiiri metinlerinin popüler yayınları: amaç neydi, sonuç ne oldu ?

Fatih Altuğ Dil içindeki aralıklar ve eleştirel basımlar: Arap harfli Türkçe modern edebiyatı neşretmek

 

II METİN NEŞRİ AÇISINDAN FARKLI DİLLER FARKLI ALFABELER

Süleyman Çaldak Türkçe metin neşirlerinde Arapça ibarelerin aktarımına dair

Fatma Sabiha Kutlar Oğuz Türkçe metin neşirlerindeki Farsça şiirlere dair tespitler, öneriler

Sabri Koz Değişik alfabelerle yazılmış-basılmış Türkçe halk şiiri metinlerinin neşrine bağlı meseleler üzerine kişisel notlar

 

III ÖZEL METİNLER, ÖZEL YAKLAŞIMLAR

Ziya Yılmazer Tarih kaynaklarının neşri, yazımdaki problemler ve teklifler         

Bahir Selçuk Sanatlı nesirle yazılmış metinlerin neşri üzerine

Mustafa Koç Osmanlı’da tercüme ve tenkitli metin ilişkisi: Tokadî Mustafa Efendi’nin el-Kânûn Fi’t-Tıbb tercümesi Tahbîzü’l-Mathûn’u

Bill Hickman Şeyh ve Vâlide Sultan: bir on beşinci yüzyıl Osmanlı menâkıb-nâmesine yaklaşmak

 

IV METİN NEŞRİ KONUSUNDA TERCÜMELER

Anthony Grafton Hümanist filolojiler: metinler, eski yapıtlar ve erken modern Batı’daki bilimsel dönüşümleri  

Alexander Kleinlogel Varyantlar ve varyant olmayanlar: elyazması geleneğinin mantığı 

Jan-Just Witkam Filolog taşı: stemmayı aramaya devam etmek

Valeri Polosin Arap harfli elyazmaları: aynı eserin farklı nüshalarındaki metin yoğunluğu ve dönüştürülebilirliği

Beatrice Gruendler Erken dönem Arap filologları: şiirin destekçileri mi yoksa düşmanları mı?

Muzaffar Alam Babürlü dilbilimi ve Mevlânâ’nın Mesnevî’si

Eiji Mano Bābür-nāme’nin tahkîkli neşrinde nâşirin tercihleri

KAYNAKÇAKitap Hakkında Yorum Yazın